Author

Ośrodek Analiz Strategicznych

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, który został powołany do prowadzenia badań i analiz, pobudzania debaty oraz rozwijania innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski. NCSS zajmuje się przede wszystkim kwestiami planowania obronnego oraz inwestycji w zdolności obronne Sił Zbrojnych RP, polityką zbrojeniową państwa, polityką dotyczącą strategicznych gałęzi przemysłu i infrastruktury, a także reformami instytucji sektora bezpieczeństwa RP. W orbicie zainteresowań NCSS pozostaje także współpraca z najważniejszymi partnerami zagranicznymi Polski w sferze bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza w ramach NATO i Unii Europejskiej. W naszej działalności badawczej współpracujemy z wiodącymi ośrodkami eksperckimi zarówno w kraju, jak i za granicą. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych przy realizacji swoich projektów współpracuje z najważniejszymi instytucjami publicznymi zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem RP takimi jak Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy też Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Nasi eksperci byli proszeni o konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i obronności m.in. w Sejmie oraz Senacie RP, a także w Parlamencie Europejskim.